កម្ពុជារកចំណូលបាន ៧៧,៤ លានដុល្លារពីការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល ៥ ខែដំបូង

posted in: Uncategorized | 0

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានអោយដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករចំនួន ១១៨,០៤១ តោនទៅប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល៥ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ២០២៣  ដោយទទួលបានប្រាក់ចំណូលចំនួន៧៧,៤ លានដុល្លារ។

The post កម្ពុជារកចំណូលបាន ៧៧,៤ លានដុល្លារពីការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល ៥ ខែដំបូង appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply