ការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ថ្មីរបស់ក្រសួងក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលនៅកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

លោក ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយប្រកាស​ស្តីពី​ “គោលការណ៍សម្រាប់ការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលនៅកម្ពុជា”​ ។ ប្រកាសថ្មីត្រូវបានដាក់ចេញជំនូសអោយប្រកាស និងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានពីមុន។

The post ការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ថ្មីរបស់ក្រសួងក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលនៅកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply