ការនាំចូលរបស់កម្ពុជាពីម៉ាឡេស៊ីកើន ១០១ភាគរយដល់៦៥លានដុល្លារក្នុងខែឧសភា

posted in: Uncategorized | 0

ទំហំពាណិជ្ជកម្មទំនិញរវាងកម្ពុជា និងម៉ាឡេស៊ី មានតម្លៃ ៦២០,៣៧៣ លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន ពោលគឺកើនឡើង ២៣,៣៣ ភាគរយ ធៀបនឹងរយៈពេលមួយឆ្នាំ (YoY) ។

The post ការនាំចូលរបស់កម្ពុជាពីម៉ាឡេស៊ីកើន ១០១ភាគរយដល់៦៥លានដុល្លារក្នុងខែឧសភា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply