​កិច្ចប្រជុំ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ថ្នាក់​តំបន់​លើក​ទី​ ២​១​ ​នៃ​រដ្ឋ​ភាគី​របស់​អនុសញ្ញា​អាវុធគីមី​(C​W​C) ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​

posted in: Uncategorized | 0

​រដ្ឋ​ភាគី​របស់​អនុសញ្ញា​អាវុធគីមី​ ​ហៅ​កាត់​ថា​ C​W​C ​បាន​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ថ្នាក់​តំបន់​ ​លើក​ទី​១​ ​ស្ដីពី​អាវុធគីមី​ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២​៩​ ​ខែ​សីហា​ ​នា​ខេត្ត​សៀមរាប​។​

The post ​កិច្ចប្រជុំ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ថ្នាក់​តំបន់​លើក​ទី​ ២​១​ ​នៃ​រដ្ឋ​ភាគី​របស់​អនុសញ្ញា​អាវុធគីមី​(C​W​C) ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply