កិច្ចពិភាក្សាសន្តិសុខសម្ព័ន្ធចតុភាគី Quad កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគី AUKUS និងអង្គការ NATO នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក៖ បញ្ហាប្រឈមដោយចំហចំពោះមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាន

posted in: Uncategorized | 0

ពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកខ្លួនរបស់អង្គការណាតូនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា “អង្គការណាតូមានតែនៅលោកខាងលិច ហើយឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាបានចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗ ដែលនាំមកនូវក្តីកង្វល់សម្រាប់អាស៊ាន”។

The post កិច្ចពិភាក្សាសន្តិសុខសម្ព័ន្ធចតុភាគី Quad កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគី AUKUS និងអង្គការ NATO នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក៖ បញ្ហាប្រឈមដោយចំហចំពោះមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាន appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply