ចំណូលពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះ ១៤ ភាគរយ

posted in: Uncategorized | 0

ចំណូលពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់កម្ពុជាជាមួយដៃគូពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ ១៩,២ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល ៥ខែដំបូងនៃឆ្នាំ២០២៣ ធ្លាក់ចុះ ១៤% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

The post ចំណូលពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះ ១៤ ភាគរយ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply