ជនឆរបោកតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ និងអ៊ីនធឺណែតជាង ៣០០នាក់ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញពីប្រទេសកម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន និងឡាវ

posted in: Uncategorized | 0

ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិនបាននិយាយថា ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមក នគរបាលចិនបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលមកពីប្រទេសហ្វីលីពីន កម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា និងឡាវ ហើយបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាង ៣០០នាក់ហើយ ដោយបន្ថែមថាករណីទាំងនេះនៅតែស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយ។

The post ជនឆរបោកតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ និងអ៊ីនធឺណែតជាង ៣០០នាក់ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញពីប្រទេសកម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន និងឡាវ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply