ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីសុខាភិបាលទទួលបណ្ណសរសើរពីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលចូលរួមប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ១៩

posted in: Uncategorized | 0

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីសុខាភិបាល នៃខេត្តចំនួន៤ មានសៀមរាប ឧត្តរមានជ័យ ព្រះវិហារ កំពង់ធំ រួមនិងមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី៧ សរុប ៣៥០នាក់ ទទួលបានបណ្ណសរសើរពីរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩។

The post ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីសុខាភិបាលទទួលបណ្ណសរសើរពីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលចូលរួមប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ១៩ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply