ទេសចរណ៍វេជ្ជសាស្រ្តរបស់ទីក្រុងហូជីមិញទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍វៀតណាម-ហូជីមិញ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ដោយបានបង្ហាញពីសេវាវេជ្ជសាស្រ្តដ៏សំបូរបែបរបស់ប្រទេសវៀតណាម។

The post ទេសចរណ៍វេជ្ជសាស្រ្តរបស់ទីក្រុងហូជីមិញទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply