​ធនាគារ​ ​May​bank​ ​Cam​bo​d​i​a​សាជីវកម្ម​ធានា​ឥណទាន​កម្ពុជា​ ​ក្រុមហ៊ុន​BN​I​ ​និង​សមាគម​សហគ្រិន​ស្ត្រី​កម្ពុជា​ ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​យោគ​យល់គ្នា​ដើម្បី​កសាង​សមត្ថភាព​ ​និង​ជំនាញ​របស់​សហគ្រាស​ ​ធុន​តូច​ ​និង​មធ្យម​

posted in: Uncategorized | 0

ធនាគារ​ ​May​bank​ ​Cam​bo​d​i​a​ ​និង​សាជីវកម្ម​ធានា​ឥណទាន​កម្ពុជា​ (C​G​CC) ​បាន​ចូលរួម​ជា​ដៃគូ​សហការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាមួយ​ BN​I​ ​Super​ ​និង​សមាគម​សហគ្រិន​ស្ត្រី​កម្ពុជា​ (C​W​E​A​) ​ក្នុង​គោលបំណង​រួមគ្នា​គាំទ្រ​ដល់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ ​និង​មធ្យម​នៅ​កម្ពុជា

The post ​ធនាគារ​ ​May​bank​ ​Cam​bo​d​i​a​សាជីវកម្ម​ធានា​ឥណទាន​កម្ពុជា​ ​ក្រុមហ៊ុន​BN​I​ ​និង​សមាគម​សហគ្រិន​ស្ត្រី​កម្ពុជា​ ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​យោគ​យល់គ្នា​ដើម្បី​កសាង​សមត្ថភាព​ ​និង​ជំនាញ​របស់​សហគ្រាស​ ​ធុន​តូច​ ​និង​មធ្យម​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply