នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​បង្ហើបប្រាប់ពី​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក​ទៅកាន់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្នុង​ខែ​កញ្ញា

posted in: Uncategorized | 0

លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា បានបង្ហើបឱ្យដឹងពី​ដំណើរទស្សនកិច្ច​ទៅ​កាន់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​ចុង​ខែ​នេះ ក្នុង​សុន្ទរកថា​ជា​សាធារណៈ​របស់​លោក​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ។

The post នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​បង្ហើបប្រាប់ពី​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក​ទៅកាន់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្នុង​ខែ​កញ្ញា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply