ប្រជាជនជាង ៤១៩,០០០នាក់ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា បានទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី៦

posted in: Uncategorized | 0

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បាននិយាយថា ជំងឺ SARS-CoV-2 នៅតែបន្តវិវឌ្ឍ ហើយថាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 វ៉ារ៉្យង់នៃកី្តបារម្ភជាច្រើនប្រភេទ (variants of concern-VOC) និងវ៉ារ៉្យង់នៃការចាប់អារម្មណ៍ (variants of interest-VOIs) ត្រូវបានចំណាត់ថ្នាក់ដោយ WHO ដោយផ្អែកលើ សក្ដានុពលដែលបានវាយតម្លៃរបស់ពួកគេសម្រាប់ការពង្រីក និងការជំនួសវ៉ារ្យ៉ង់ពីមុន ដោយសារការបង្ករលកថ្មីជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃចម្លង និងសម្រាប់តម្រូវការក្នុងការកែតម្រូវចំពោះវិធានការណ៍សុខាភិបាលសាធារណៈ។

The post ប្រជាជនជាង ៤១៩,០០០នាក់ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា បានទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី៦ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply