ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដើម្បីស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ

posted in: Uncategorized | 0

អាជ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យ ដោយសារការកើនឡើងនៃតម្រូវការសម្រាប់ការទិញ និងលក់ទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត និងសម្រាប់សេវាកម្មអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀត។

The post ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដើម្បីស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply