ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងខែមិថុនា

posted in: Uncategorized | 0

ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣ មានតម្លៃ ២៧៣លានដុល្លារ របស់រាជធានីភ្នំពេញ ប្រវែង ៥៣គីឡូម៉ែត្រ និងទទឹង ២២ម៉ែត្រ នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។

The post ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងខែមិថុនា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply