ភាពសម្បូរបែបនៃព្រៃឈើនៅស្រុកសំឡូត បានជួយដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន

posted in: Uncategorized | 0

សហគមន៍មូលដ្ឋាននៅស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាល និងដៃគូក្នុងការស្តារ និងពង្រីកព្រៃសហគមន៍។

The post ភាពសម្បូរបែបនៃព្រៃឈើនៅស្រុកសំឡូត បានជួយដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply