លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​​ស្វាគមន៍​ការ​អះអាង​របស់​ថៃដែល​មិន​ធ្វើ​មាតុភូមិ​និវត្តន៍​ពលករ​ខ្មែរ

posted in: Uncategorized | 0

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ព័ត៌មាន​ដែល​បញ្ជាក់ថា ភាគី​ថៃ​គ្មាន​ចេតនា​ធ្វើ​មាតុភូមិនិវត្តន៍​ពលករ​ខ្មែរ​ទេ ប៉ុន្តែ​នឹង​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការស្នាក់នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ​បន្ថែមទៀត​។

The post លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​​ស្វាគមន៍​ការ​អះអាង​របស់​ថៃដែល​មិន​ធ្វើ​មាតុភូមិ​និវត្តន៍​ពលករ​ខ្មែរ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply