លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ជាថ្មីពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដែលចាំបាច់

posted in: Uncategorized | 0

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​បញ្ជាក់​ជាថ្មី​ពី​ជំហរ​រឹងមាំ​របស់​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ និង​កសាង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​រូបវន្ត​ចាំបាច់​បន្ថែម​ទៀតនៅ​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។

The post លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ជាថ្មីពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដែលចាំបាច់ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply