លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ជំរុញ​កសិករ​ក្នុង​ស្រុក​ដាំ​ដំណាំ​ដែល​បាន​ផល​ចំណេញ​ច្រើន

posted in: Uncategorized | 0

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ជំរុញឱ្យកសិករក្នុង​ស្រុកដាំដំណាំឧស្សាហ៍កម្ម ដែលទទួលបានផលចំណេញច្រើន ដូចជា ស្វាយចន្ទី ចេក និងស្វាយ។

The post លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ជំរុញ​កសិករ​ក្នុង​ស្រុក​ដាំ​ដំណាំ​ដែល​បាន​ផល​ចំណេញ​ច្រើន appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply