សណ្ឋាគារថ្មីល្អបំផុតទាំង៥ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ

posted in: Uncategorized | 0

ជំងឺរាតត្បាតបានធ្វើអោយការធ្វើដំណើរបានធ្លាក់ចុះ  ប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចុប្បន្ន គឹមិនដូចមុនទេ។ ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​​កំពុង​កើន​ឡើង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ហើយ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ក៏​មាន​ចំនួន​កើន​ឡើង​ជា​លំដាប់ផងដែរ។

The post សណ្ឋាគារថ្មីល្អបំផុតទាំង៥ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply