សមាគម​ស្បែកជើង​កម្ពុជា​ជួប​ពិភាក្សាជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ស្តីពី​ការ​គោរព​បទប្បញ្ញត្តិ

posted in: Uncategorized | 0

គណៈប្រតិភូសមាគមស្បែកជើងកម្ពុជាបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅសាលាអន្តរជាតិសិង្ហបុរី (SCIA) និងតាមរយៈអនឡាញ ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងពង្រឹងការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

The post សមាគម​ស្បែកជើង​កម្ពុជា​ជួប​ពិភាក្សាជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ស្តីពី​ការ​គោរព​បទប្បញ្ញត្តិ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply