សំបុកសត្វត្រដក់តូចចំនួន១៧ ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរដូវបង្កាត់ពូជ២០២២

posted in: Uncategorized | 0

យោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រ NatureLife Cambodia បានឲ្យដឹងថា សំបុកសត្វត្រដក់តូច (Lesser adjutant-Leptoptilos javanicus) សរុបចំនួន១៧ សំបុក ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ នៅចុងរដូវបង្កាត់ពូជឆ្នាំ២០២២។

The post សំបុកសត្វត្រដក់តូចចំនួន១៧ ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរដូវបង្កាត់ពូជ២០២២ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply