អង្គការ UNICEF ចាប់ដៃគូជាមួយប្រទេសចិន ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាទឹកស្អាត និងអនាម័យដែលមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានអោយដឹងថា គណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសចិន និងមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNICEF) នៅថ្ងៃអង្គារនេះ បានចាប់ផ្តើមធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេលបីថ្ងៃនៅកម្ពុជា ដើម្បីសិក្សាលទ្ធភាពអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាទឹកស្អាត និងអនាម័យដែលធន់នឹងអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសនេះ។

The post អង្គការ UNICEF ចាប់ដៃគូជាមួយប្រទេសចិន ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាទឹកស្អាត និងអនាម័យដែលមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply